Area Czech Republic, Olomouc
Treats Couples (Czech Speaking), Men (Czech Speaking), Women (Czech Speaking)
Fees6200- CZK
Treatment Time5-6 hours
Number+420 608223733

Už v dětství jsem silně vnímala náboj a energie druhých lidí i onen nepřehlédnutelný rozpor mezi vnitřním prožíváním a vnějším chováním. Velmi brzy jsem si všimla, že něco opravdového v nás bývá potlačeno ve prospěch společenských konvencí. Pamatuji si, jak jsem si jako dítě slíbila, že za každou cenu zůstanu svá, že se nenechám zlomit hodnocením z vnějšku, že budu imunní vůči jakékoli manipulaci.
Byla jsem velmi introvertní dítě, měla jsem vlastní vnitřní svět, mnoho času jsem trávila na loukách, v lesích a se zvířaty. Příroda mi přišla pravdivá. Pokud jsem byla ve společnosti lidí, zcela spontánně jsem nasávala do hloubky všechny energie, skryté souvislosti a příběhy, jako bych byla pod povrchem dění, nebylo nutné rozumět slovům.
Sama v přírodě jsem už jako dítě měla zvláštní prožitky, které bych dnes nazvala mystickými.

Navzdory původním slibům jsem se však postupně též naučila v některých situacích hrát mnoho rolí, moje vnitřní touha po (alespoň nějakém) přijetí byla silnější než rozhodnutí zůstat svá. Následkem toho jsem vnímala zklamání ze sebe samé vytěsněné postupně až kdesi na dno mojí duše. Nedalo se nevšimnout si, že totéž někde uvnitř sebe ukrývá mnoho lidí. Byla jsem přesvědčená o jedinečném potenciálu v každém z nás, který jsme sami před sebou skryli, jako bychom trpěli všichni stejnou „nemocí“.

V skrytu a tajně jsem od 13ti četla Junga, Freuda a jiné, zajímala se o psychosomatiku, „komplikovanost“ lidské sexuality…, to vše ve snaze pochopit sebe samu, druhé lidi, podstatu onoho „nepochopitelného“ lidského předstírání a hraní rolí v hluboce zakořeněné touze být milováni.

Od knih jsem pak jako dospělá postupně přešla k cílené práci na sobě, osobnímu rozvoji. Prošla jsem mnohými výcviky technik práce s tělem a masáží (milovala jsem dotek), s energií, myslí, emocemi, podvědomím… , až jsem se dostala k tantře. Zde jsem našla obrovskou svobodu a odvahu žít to, co jsem; být zase v pravdě. Uvědomění si a žití toho, že „ano“ má naprosto stejnou hodnotu jako „ne“, mě velmi osvobodilo na mé vlastní cestě i ve vztahu k druhým lidem a v partnerském životě. Učarovalo mi kouzlo vědomého, láskyplného doteku, který se umí dotknout naší duše a boří bariéry mezi lidmi, aniž bychom řekli jedinné slovo lidskou řečí.
Přesvědčila jsem se, že právě naše sexualita (a práce s ní) je jedním z klíčů k našemu potenciálu, na cestě k její přirozenosti, autentičnosti, a její kultivací nelze minout všechny vytěsněné emoce, zranění a potlačení, které nás od dětství formovaly. Fantastické je, že je můžeme odhalit, pochopit, uzdravit, propustit nebo naopak přijmout, a posunovat se tak stále hlouběji k sobě samému.

Tantru, tantrické masáže, tantrické techniky a meditace jsem se postupně učila od českých i zahraničních učitelů, absolvovala jsem též víceletou školu tantrajógy pro ženy. Vlastní praxi v tantrických masážích, terapiích a práci s tělem mám od roku 2011. Moje citlivost a spojení se svým niterným vnímáním je mi velkou nápomocí v mé profesi, velice mě naplňuje pomáhat lidem pomocí doteku (i vlastní zkušenosti) k jejich sebepoznání, k odkládání oněch masek, které nás (jen) iluzorně chrání, k postupnému otevírání se sobě saméhu i druhým; k odvaze žít vlastní pravdu.

Škola Tantric journey a technika Emočního detoxu ještě více prohloubila mé zkušenosti a dala mi odpověď na mnoho otázek, které na jiných tantrických školách dosud nebyly odpovězeny. Je zde neocenitelný postup a délka terapií, která umožnuje jít velmi hluboko pomalým, laskavým a milujícím způsobem.

Kromě tantry, doteků a hlubokého sdílení s druhými lidmi miluji přírodu a její opravdovost, životní příběhy lidí, rytmickou hudbu a tanec, smích, ticho o samotě; zajímám se od mládí o výživu a zdraví, ráda vymýšlím a připravuji zdravá vegetariánská jídla, cvičím jógu.

*******************************************************************

Already in my childhood, I perceived the charge and energy of other people, including the contrast between their inner sensations and external behaviour. I noticed very early that something truthful in us is suppressed for the benefit of social conventions. I remember, that as a child, I promised to me to stay being myself and do not let me get broken by evaluations of others; to stay immune against all manipulations.

I was a very introverted child, I had an inner world of my own and I spent a lot of time on meadows, in the woods, and with animals. I perceived the nature to be truthful. When I was among people, I spontaneously deeply sensed all energies, hidden connections and stories as if I was under the surface of reality, without the need of understanding the words. Being alone in nature as a child, I had special experiences which I could call mystical today.

Despite my promises, I slowly also learned to play in different situations many roles; my inner desire for (at least some) acceptance was stronger than my promise to stay being myself. As a result, I sensed disappointment from myself, being suppressed somewhere at the bottom of my soul. I could not leave unnoticed that the same happened to many people. I was convinced about an extraordinary potential in every one of us that was hidden by us, as if all of us suffered from the same „disease“.

Secretly, from the age of 13, I read Jung, Freud and other authors; I was interested in psychosomatics, complexity of human sexuality…, all of that aiming at understanding myself, other people, the background of the „irrational“ human pretending and role-playing in the deep-rooted desire of being loved.

From books I moved, already as an adult, to a purposeful work on myself, on self-development. I went through many trainings of body-work techniques and massages (I loved the touch), work with energy, mind, emotions, subconscious mind…, until I learned about tantra.
Here I found great freedom and courage to live my life and be truthful again. The realization and living of the fact that „yes“ has the same value as „no“ liberated me on my own path and in my relationship to other people and partnership life. I became enchanted with the magic of conscious loving touch that can reach our soul and destroy borders between people without any words.

I convinced myself that our sexuality (and working with it) is one of the keys to our potential, and the path to naturalness and authenticity. By cultivating it, we cannot miss all the pushed-away emotions, wounds and suppressions that had formed us from our childhood. It is fantastic that we can uncover them, understand, heal, release or accept them, and move more deeply towards ourselves.

I have learned tantra, tantric massages, tantric techniques and meditations successively from Czech teachers as well as those from other countries; I went also through years of tantric yoga for women. I started my own practice in tantric massages, therapies and bodywork in 2011. My sensitivity and connection to my internal perceptions serve me as a great help in my profession. I find it fulfilling to help people using touch (and my experiences) to learn about themselves, to put away masks protecting us (only) illusorily, to successively open up to ourselves and others, and to find the courage to live the truth of our own.

The school of Tantric Journey and of the Emotional Detox technique further deepened my experiences and gave me answers to questions which were not addressed in other tantric schools. It provides a precious method and duration of therapies that enable going very deep in a slow, kind and loving manner.

Besides of tantra, touch and deep sharing with other people I love nature and its truthfulness, life stories of people, rhythmic music and dance, laugh, silence in solitude. From childhood I have been interested in nutrition and health, I like inventing and preparing healthy vegetarian food, I exercise yoga.

My Blog

Emoční detox očima terapeuta a klienta (terapeutická masáž ženy)

June 6th, 2017
rubber tree forest Smyslem tohoto článku je nastínit lidem, kteří vůbec netuší, o čem je tantrická práce, jak může taková terapie vypadat na konkrétním případu z mojí praxe. Pokusila jsem se tu popsat ucelenou terapii (3 sezení Emočního detoxu) s klientkou tak, jak jsem ji vnímala já ze svého pohledu, a zároveň doplnit o autentickou zpětnou vazbu klientky po terapii, samozřejmě s jejím souhlasem. (Mé... more

Emotional Detox Seen by the Eyes of a Therapist and a Client (Woman Massage Therapy)

June 5th, 2017
rubber tree forest The goal of this article is to outline to people, who have no clear idea, how tantric therapy could look like in a specific case out of my practice. Here I attempt to describe the whole therapy (3 sessions of emotional detox) with a client the way I perceived it. Also, I complement it with the authentic testimony of the client after the therapy, with her consent, of course. (My thanks for sharing and for the poss... more
BOOK ME FOR A CONSULTATION
FILL THE DETAILS OUT BELOW TO BOOK A CONSULTATION
Your Name
Number
Email
How did you find us? If Other:
Comments / Requests
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly